събота, 7 юни 2014 г.

Виртуално дидактическо консултиране – що е то?

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЪТВОРЯТ НЕЗАБРАВИМИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПРАКТИКИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, РЕФЕРАТИ..., А НЕ ДА КОПИРАТ И ПРЕПИСВАТ!!!


Живеем във време на доминиране на количествените показатели на човешкото битие. Днес човекът ИСКА да живее по-дълго, да има повече от всичко, да отделя по-малко време за неща, които създават трудно решими проблеми и повече – за неща, които му доставят приятни изживявания. В нашата епоха, конвейерното производство е едно от олицетворенията на начина на живот на днешните хора. И ако нас днес ни удовлетворява да имаме по възможност повече макар и еднотипно произведени, но изглеждащи по различен начин разнообразни вещи – дори и когато те са жалки ментета, все още има различни области на нашето битие, където качеството не може да бъде изместено с каквото и да е количество. Безспорно една от тези области е образованието.
Уточняване на понятието „виртуално дидактическо консултиране”
Образованието е процес, чрез който човекът получава необходимото познание за да се реализира пълноценно в своето общество – в професионален, личностен и социален аспект. От своя страна дидактиката, макар и част от образователния процес, е твърде специализирана дейност на преподаване от учителя и усвояване от ученика на строго структурирано учебно съдържание, чиято цел е да изведе съзнанието на обучавания от състояние на незнание към състояние на познание за определена част от действителността с оглед нейната възможност да удовлетворява човешките потребности. Консултирането също е вид поучително общуване, чрез което се подпомага вземането на някакъв тип личностни решения. А виртуалността... Тя е тук.
Самото виртуално дидактическо консултиране се явява специфична форма на подпомагане на образователния процес на обучаваните. В условията на копи – пейстърство, предлагано от безчет сайтове, макар, че е свързано с изготвянето на краен интелектуален продукт, то не е нито плагиатство, нито преписване, защото е насочено към обучение чрез сътрудничество. Така, както в епохите преди конвейера, майсторът е изготвял стоката при пълно съобразяване с индивидуалността на своя клиент, а самият клиент е бил в основата на дейността, така и чрез виртуалното дидактическо консултиране се постига основната дидактическа цел.

Етапи във виртуалното дидактическо консултиране
1. Избор на тема, а ако е посочена - обсъждане на темата.
2. Подбор и съвместен анализ на подходяща информация.
3. Структуриране на съдържанието на интелектуалния продукт.
4. Изготвяне на заданието.
5. Обсъждане на защитата пред оценяващата институция.
6. Рекламация – при евентуален провал, (каквото до сега не се е случвало), се възстановяват направените разходи.

Комуникация
Общуването е в тясна зависимост от естеството на заданието, образователната институция и личностните особености на Клиента. То е различно по време – от часове до семестри, както и по използвани форми – e-mail, Skype, gsm, форуми...
Научни области
Социални науки, хуманитарни науки, природни науки...
Заплащане
При евентуалното приемане на поръчката се уточняват и финансовите въпроси.